Mentalbeskving - Mentaltest      English version       Photo BILDER   Information TOLKNING   

M' Wami's American Devil in Disquise, 15 månader.  Sävsjö Brukshundklubb 2003-03-23 

KONTAKT 1a hälsning  1b samarbete  1c hantering
LEK 1 2a leklust  2b gripande  2c dragkamp
JAKT 3a förföljande  3b gripande
AKTIVITET 4 aktivitet
AVSTÅNDSLEK 5a intresse  5b hot/agg  5c nyfikenhet  5d leklust  5e samarbete
ÖVERASKNING 6a rädsla  6b hot/agg  6c nyfikenhet  6d kvarstående rädsla  6e kvarstående intresse
LJUDKÄNLIGHET 7a rädsla  7b nyfikenhet  7c kvarstående rädsla  7d kvarst. intresse
SPÖKEN 8a hot/agg  8b kontroll  8c rädsla  8d nyfikenhet  8e kontakt
LEK 2 9a lekslust  9b gripande
SKOTT 10 skott

 

Verbal beskrivning:  Zekes resultat

moment

1 2 3 4 5
1a.KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt -morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt -skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig ej undan. Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla
1b.KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar mot föraren/ eller stretar åt annat håll. Följer med hela sträckan, neutral. Följer med villigt. Engagerar sig. Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller.
1c.KONTAKT
Hantering
Avvisar. Morrar och eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren Accepterar. Är neutral. Accepterar, svarar med kontaktbeteende. Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.
2a.LEK 1
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
2b.LEK 1
Gripande
Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
2c.LEK 1
Dragkamp
Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter - drar emot, släpper, tar om. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper
3a.JAKT
Förföljande
Startar ej. Startar men avbryter. Startar eller springer  långsamt.
Kan öka farten. Fullföljer.
1o2 Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b.JAKT
Gripande
Nonchalerar bytet/
springer ej fram.
1 Griper ej, nosar på föremålet. 2 Griper tveksamt
eller med tidsfördröjning.
Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
4 AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn.
Enstaka aktivitetshöjningar.
Är uppmärksam, ngt orolig. Vandrar runt och nosar. Är orolig, Växlar snabbt aktiviteter.
5a.AVST.LEK
Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad Kontroll, avbrott kan förekomma. Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b.AVST.LEK
Hot/Agg.
Inga skall eller morrningar. Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första del Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 och 2 del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. 1 del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. 1 och 2 del.
5c.AVST.LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten. Ointresserad. Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet. Går fram när figuranten ger sig tillkänna. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och eller tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d.AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse. Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5e.AVST.LEK
Samarbete
Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten, intresse även mot passiv fig. Uppmanar passiva figuranten till fortsatt lek.
6a.ÖVERRASKN
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b.ÖVVERRASKN
Hot/agg
Visar inga hotbeenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c.ÖVERRASKN
Nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram, Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen - lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d.ÖVERRASKN
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge el liten tempoväxling el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxl vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e.ÖVERRASKN
Kvarst intresse
Inget intresse för overallen. Stannar upp Luktar /tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i / lek mot overallen, Intresset minskar efter hand. Biter i / leker med overallen vid två eller fler passager
7a.LJUDKÄNSL
Rädsla
Stannar. Kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b.LJUDKÄNSL
Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c.LJUDKÄNSL
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge, el liten tempoväxl, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxl vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7d.LJUDKÄNSL
Kvarst intresse
Inget intresse för ljudkällan. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a.SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b.SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott. Kontrollerar/handlar mot båda spökena. kortare avbrott. Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c.SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför el bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför el bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför el bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d.SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figs förklädnad Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden. Går fram till spöket när föraren står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp.
8e.SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Accepterar kontakt - helt oengagerad men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när figurant bjuder. Tar kontakt själv.
Balanserad.
Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
9a.LEK 2
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b.LEK 2
Gripande
Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet.
10.SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet. Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet Kvarstående oro efter flera skott.
Avbryter efter tydl flykttendenser/ avstår skott.

 

Beskrivning av momenten    
KONTAKT

Hundägaren och hund går runt bland åskådaren och hunden ges tillfälle att passera människorna. Därefter är det testledarens tur att hälsa på hunden och hundägaren. Testledaren som skall vara okänd för hunden, tar den kopplade vovven och förflyttar sig ett litet stycke från ägaren och försöker skapa kontakt och inbjuda till samarbete. Tillbaka hos föraren hanterar testledaren hunden genom att känna på dennes bål, bröstkorg, titta på tänder och ben. Beskrivaren iakttar hundens reaktioner vid kontakt och i samarbete med främmande människa och hur den låter sig hanteras av testledaren. Önskvärt är att hund inte visar sig reserverad eller överdrivet inställsam och att den kan engagera sig i samarbete med andra människor

1a Hälsning: Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.
1b Samarbete: Följer med hela sträckan neutral.
1c Hantering: Accepterar. Är neutral.

LEK 1
Efter detta är det dags för en stunds lek mellan testledaren och hunden. Hunden lockas att leka med en trasa, den får tillfälle att både dra i trasan och jaga efter den då den kastas iväg. Hunden skall vara okopplad. Beskrivaren tittar på hundens vilja att samarbeta med en människa, lusten att jag ifatt och gripa en trasa och hur engagerad den är i leken.

2a Leklust: Leker - startar långsamt men blir aktiv.
2b Gripande: griper ej.
2c Dragkamp: Biter ej
.  
    

JAKT
I detta moment beskrivs hundens jaktlust. Hunden ges tillfälle att jaga efter en "hare" det vill säja en trasa som dras i sick-sack mönster. Beskrivaren tittar på hundens intresse att följa efter, hur snabbt den startar och vad den tar sig för med bytet när det hittar det.

3a Förföljande: 1 gången: Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
    Andra gången: Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
3b Gripande: 1 gången: Griper ej, nosar på föremålet.
    Andra gången: Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

AKTIVITET
I momentet aktivitetsnivå beskrivs hur hunden beter sig då det inte händer något runt den. Under tre minuter skall hundägaren stå stilla med hunden kopplad. Beskrivaren tittar då på hur hunden beter sig. En del hundar börjar gnälla, andra letar pinnar, någon kanske lägger sig ned.

4 Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar.

AVSTÅNDS LEK
Inledningsvis lekte testledaren med hunden nära hundägaren. I detta moment ges hunden tillfälle att söka upp och engagera sig i en lek på avstånd av hundägaren. Här agerar en figurant på ca 40 meters avstånd från hunden. Figuranten är iklädd en stor kappa med huva och kan för vissa hundar te sig lite mystiskt. Denne bollar med ett föremål och lockar till lek. Därefter försvinner figuranten i ett naturligt buskage och hunden släpps för att ges tillfälle att söka upp figuranten. Det fodras här att hunden är nyfiken och vill lämna sin förare. När hunden kommer fram till figuranten, har denne tagit av sig kappan och påbörjar en lek med hunden. Beskrivaren tittar på hundens nyfikenhet, vilja och mod att lämna föraren för att undersöka figuranten och om den är intresserad av att påbörja lek med denne.

5a Intresse: Leker ej men visar intresse.
5b Hot/Aggressivitet: Inga skall eller morrningar.
5c Nyfikenhet: Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet.
5d Leklust: Leker ej men visar intresse.
5e Samarbete: Blir aktiv men avbryter.

ÖVERRASKNING
I detta moment kommer hunden att utsättas för en visuell överraskning genom att en uppstoppad mansoverall plötsligt dras upp framför den. Här reagerar hundar på mycket olika sätt, vissa blir rädda, andra blir arga. Det viktiga är att hunden både reagerar och avreagerar. Det vill säja att rädslan eller misstänksamheten släpper och att den kan t kontakt med overallen. Den ges tillfälle att avreagera genom at den, efter anvisningar, tillsammans med föraren får röra sig fram och tillbaka runt overallen ett antal gånger. När hunden stannar vid overallen ges hunden tillfälle att lukta på den. Hundägaren får stödja och hjälpa hunden på bästa sätt.
Beskrivaren tittar på hundens nyfikenhet och förmåga att avreagera och hur mycket stöd den behöver från sin förare. Det är värt att ha i minnet att det är sunt att bli rädd då man blir utsatt för hot. Men det är också viktigt att rädslan släpper då hotet upphör och att hunden sedan kopplar av.


6a Rädsla: Hukar sig och stannar.
6b Hot/Aggressivitet: Visar inga hotbeteenden.
6c Nyfikenhet: Går fram till overallen när föraren står bredvid.
6d Kvarstående rädsla: Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
6e Kvarstående intresse: Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle
.

LJUDKÄNSLIGHET
I detta moment utsätts hunden för en akustisk överraskning i form av skrammel. Det är en kedja som dras på korrugerad plåt. Hundar är olika ljudkänsliga, vissa reagerar kraftigt inför detta plötsliga oljud med an andra inte bryr sig nämnvärt.
Beskrivaren tittat framförallt på hur lång tid och omfattande reaktionen är och på vilket sätt hunden kommer över eventuell rädslereaktion.

7a Rädsla: Stannar, kort stopp.
7b Nyfikenhet: Går fram till skramlet utan hjälp.
7c Kvarstående rädsla: Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
7d Kvarstående intresse: Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

SPÖKEN
I detta moment avser man att beskriva hundens reaktion inför hotfulla rörliga föremål som långsamt närmar sig hunden. Två människor är utklädda till spöken, det vill säga, de har vit beklädnad från topp till tå. Ögon och mun är kraftigt svart markerade, just detta bidrar till att hunden känner ett hot.
Det är viktigt att vinden blåser från hunden, så att den inte kan identifiera spökena som människor. De rör sig stereotypt så att hunden inte känner igen ett mänskligt rörelsemönster. När spökena kommit ca 4 meter från hunden skall de vända sig om, så att hotet minskar och hunden ges tillfälle att gå fram för att undersöka och hälsa. Beskrivaren tittar på hundens förmåga att stå emot hotet och om den visar vilja att försvara sig själv och sin ägare samt vilket intresse den visar av att undersöka spökena då de vänt.


8a Hot/Aggressivitet: Visar inga hotbeteenden.
8b Kontroll: Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
8c Rädsla: Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.
8d Nyfikenhet: Går fram till spöket utan hjälp.
8e Kontakt: Besvarar kontakt när figurant bjuder.

    

LEK 2
I moment två beskrivs hundens leklust. Hunden har därefter utsatts för upplevelser som kan ha påverkat den i skiftande riktningar. Det är därför av intresse att åter se hur leklysten den är

9a Leklust: Leker - startar långsamt men blir aktiv.
9b Gripande: Griper ej.

SKOTT
Slutligen beskrivs hundens reaktion i samband med skottlossning. En skytt är gömd 20 meter från hunden. Hunden prövas såväl i aktivitet i form av lek med trasa, som i passivitet och nu är det föraren som ges tillfälle att leka med hunden.

10 Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.