Casper Wrede   1667   

Ägare till Sitz i Koykers sn, Estland och  Wredenhof i Burtnecks sn, Livland samt Elimä fjärding i Finland mm.

Introducerad 1625 under nr 68 i svenneklassen i äldsta matrikeln, men utesluten 1654 då ätten introducerades i friherrelig värdighet.
Fänrik vid Nylands kavallerireg. 1632 kaptenlöjtnant. Jämte brodern för faderns förtjänster, friherre med Elimä till friherreskap 1653-08-18 (introd.1654 under nr 44).
Ingick arvsförlikning 1646-06-18 med sin broder Henrik.

Begraven 1667-02-27 i Revals Domkyrka, där övre delen av hans gravsten med hans och hans hustrus inhuggna vapen ännu finnes.

Gift 1640 med Sofia Taube af Karlö.
Dotter till lantrådet och översten, Friherre Bernt Taube af Karlö, nr 34 och Sofia Yxkull

 1. Fabian  1641-03-20  1712-12-06  Greve, nr 27
   
 2. Gertrud  1716   Gift 1657-06-07 med kapten, Bernt Johan Wrangel av huset Lagena.
   
 3. Casper  1643  1678 ogift. Överstelöjtnant vid  Upplands reg. 1676-11-22.
  Bevistade kriget i Skåne och deltog i slaget vid Halmstad och Lund. Stupade ogift 1678 under kriget.
   
 4. Gustaf Johan  1645  1695   tab. 3   
   
 5. Barn   Begr 1649-03-08 i Revals domkyrka.
   
 6. Bernhard  Begr 1654-02-07 Revals domkyrka.

Åter till Wredesidan    to Mainpage